Contact +385952030000

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

UVODNE NAPOMENE

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Nobis d.o.o., turistička agencija Nobis, Jarnovićeva 17G, Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator putovanja) i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik). Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Organizatora putovanja i putnik te nakon što je putnik u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio Ugovora između Organizatora putovanja i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom paket – aranžmanu obavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u paket – aranžmanu. Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Organizatora putovanja i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

 1. OPĆI UVJETI

1.1. Organizator putovanja u obavljanju djelatnosti putničke agencije i turoperatora nudi turističke usluge – paket aranžmane i/ili izlete (dalje u tekstu: Putovanje), čije bitne elemente i uvjete objavljuje u papirnatom i/ili elektronskom obliku kao ponudu (dalje u tekstu: Program).
1.2. Program putovanja sadrži obavijesti predviđene člankom 882. Stavak 2. Zakona o obveznim odnosima. Prihvatom ponude, odnosno turističkih usluga kako su navedene u Programu, nastaje ugovorni odnos između Organizatora kao davatelja ponude i prihvatitelja ponude (dalje u tekstu: Putnik).
1.3. Ponuda se prihvaća popunjavanjem tiskanice u kojoj su specificirane vrsta i količina turističke usluge i način plaćanja (dalje u tekstu: Prijava) te potpisom od strane Putnika i uplatom djelomičnog iznosa od ukupne cijene (dalje u tekstu: Akontacija), koji je utvrđen Programom ili Općim uvjetima, te je prihvatom ponude na opisani način sklopljen ugovor između Putnika i organizatora, koji može biti Ugovor o organiziranju putovanja u slučaju kada je predmet ugovora paket – aranžman odnosno Ugovor o turističkim uslugama u slučaju kada je predmet ugovora izlet (dalje u tekstu: Ugovor).
1.4. Program, Prijava i ovi Opći uvjeti putovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio Ugovora između Organizatora i Putnika.
1.5. Ukoliko su uvjeti navedeni u Općim uvjetima različiti od onih navedenih u Programu za pojedino Putovanje, prednost imaju uvjeti navedeni u Programu.

 1. OPSEG TURISTIČKIH USLUGA

2.1. Organizator pruža turističke usluge u opsegu kako je to navedeno u Programu za pojedino Putovanje. 2.2. Organizator može, na izričiti zahtjev Putnika, pružati usluge koje nisu objavljene u Programu (dalje u tekstu: Usluge na upit); npr: fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza te ulaznice za objekte koji se posjećuju i sl.
2.3. U slučaju Usluga na upit, ugovorni odnos između Organizatora i Putnika nastaje ukoliko je Organizator pisanim putem potvrdio mogućnost i uvjete pružanja Usluge na upit, koje je Putnik prihvatio uplatom Akontacije i to u trenutku uplate Akontacije, te se na taj ugovorni odnos primjenjuju Opći uvjeti.

 1. OBVEZE ORGANIZATORA

3.1. Organizator putovanja jamci provedbu Putovanja prema objavi u Programu, osim u slučaju iz članka 4.3. ovih Općih uvjeta ili nastupa okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora, a takvim se okolnostima smatraju osobito:
– rat, ratna događanja, nemiri, terorističke akcije;
– štrajkovi, sanitarni poremećaji;
– elementarne nepogode;
– odluke nadležnih vlasti donešene nakon objave Programa, koje imaju obvezujući značaj,
– otkazivanje letova i/ili kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.,
– sve ostale slične okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti i zbog kojih, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, isti ne bi niti sklopio.

 1. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI IZMJENU PROGRAMA

4.1. U slučaju nemogućnosti provedbe Programom predviđenog Putovanja, uslijed nastupanja izuzetnih okolnosti Organizator može ponuditi Putniku izmjenu Programa.
4.2. Putnik je dužan priopćiti svoj izbor Organizatoru najkasnije u roku 2 radna dana od primitka prijedloga izmjene Programa.
4.3. Organizator pridržava pravo na otkaz Putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska u slučaju da se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Minimalni broj putnika potreban za realizaciju pojedinog Aranžmana naveden je u Programu za svako pojedino Putovanje.
4.4. Ukoliko Organizator ne ponudi izmjenu Programa ili Putnik ne prihvati ponuđenu izmjenu Putovanja Ugovor se raskida i Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, osim troškova izdavanja vize ukoliko je taj postupak već započet u trenutku nastupa okolnosti zbog kojih se Putovanje ne može provesti.

 1. CIJENE

5.1. Cijene Putovanja objavljene su u kunama za svako Putovanje i vrijede od dana objave Programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju poslovne banke Organizatora, važećem na dan objave Programa.
5.2. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih / apartmanskih, prijevozničkih i drugih usluga, ali najkasnije do 20 dana prije početka Putovanja, o čemu će pisanim putem obavijestiti Putnika.
5.3. Putnik je suglasan i pristaje na povećanje cijene do visine 10% cijene Putovanja, uslijed promjene cijena iz članka 5.2 ovih Općih uvjeta.
5.4. Smatrat će se da je Putnik pristao na povećanje cijene iznad 10%, ukoliko ne raskine Ugovor u roku od 5 dana od dostave pisane obavijesti o povećanju cijene. Smatrat će se da je pisana obavijest dostavljena emailom na dan potvrde o primitku e-maila na e-mail kontakt adresu Putnika, faksom na dan odašiljanja na broj faksa Putnika uz pozitivan faks report, osobnim preuzimanjem na dan preuzimanja ili poštom treći dan od dana predaje pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.
5.5. U slučaju raskida Ugovora uslijed Organizatorovog povećanja cijene iznad 10% cijene Putovanja, Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, osim troškova izdavanja vize, ukoliko je taj postupak već započet prije dostave izjave o raskidu ugovora (organizatoru). Na dostavu izjave o raskidu Ugovora Organizatoru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5.4 ovih Općih uvjeta.
5.6. Organizator može u Programu predvidjeti da Putnik ugovara i placa određene usluge na odredištu, u tom slučaju sve eventualne reklamacije na cijenu i kvalitetu usluga, Putnik rješava s davateljem usluge s kojim ugovara uslugu na odredištu.

 1. OBVEZE PUTNIKA

6.1. Ukoliko Programom nije drugačije određeno, Akontacija iznosi 30% cijene Putovanja, odnosno 10% cijene za Usluge na upit. Preostali iznos do pune cijene Putnik se obvezuje platiti najkasnije 7 dana prije početka Putovanja, odnosno do pet dana prije početka izleta.
6.2. Uz Prijavu putnik je dužan navesti sve podatke potrebne za provedbu Aranžmana te pravodobno dostaviti Organizatoru Programom predviđene dokumente. Ukoliko putnik navede netočne podatke ili ne dostavi Programom predviđene dokumente u roku koji odredi Organizator, odgovoran je za štetu koju pretrpi i/ili koju pretrpi Organizator uslijed netočnog navođenja podataka odnosno ne dostave ili kasne dostave dokumenata.
6.3. Ukoliko Putnik ne uplati preostali iznos cijene Putovanja u za to određenom roku, Ugovor se raskida, te ce se primijeniti odredbe o otkazu Putovanja iz članka 7 Općih uvjeta.
6.4. Ukoliko u Programu nije drugačije navedeno, svaka promjena uvjeta navedenih u Prijavi naplaćuje se 100,00 kuna.

 1. PUTNIKOV OTKAZ

7.1. Putnik može otkazati Ugovor bez obrazloženja, u kojem slučaju Organizator ima pravo na naknadu, koja se određuje prema vremenu preostalom do početka Putovanja, kako slijedi:
– do 30 dana prije polaska – 10% cijene Putovanja, a najmanje 100,00 kuna ili iznos prijave.
– 29-22 dana prije polaska – 30% cijene Putovanja;
– 21-15 dana prije polaska – 50% cijene Putovanja;
– 14-8 dana prije polaska – 80% cijene Putovanja;
– 7-0 dana prije polaska – 100% cijene Putovanja;
– nakon polaska – 100% cijene Putovanja.
7.2. Ukoliko su zbog Putnikovog otkaza za Organizatora nastali troškovi koji premašuju iznos cijene Putovanja, Organizator ima pravo na naknadu i tih troškova.
7.3. U slučajevima nastupanja okolnosti koje Putnik nije mogao izbjeći ili ukloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razlog da ne sklopi Ugovor, Organizator ima pravo na naknadu osnovnih troškova.
7.4. Putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa u slučaju prekida započetog putovanja, a razlog tome nisu okolnosti iz 7.3 ovih Općih uvjeta.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

8.1. Smještaj (hoteli/apartmani/privatni smještaj), prehrana, prijevozna sredstva i druge usluge objavljene u Programu opisani su prema službenoj kategorizaciji države u kojoj se nalaze, odnosno koriste, u vrijeme izdavanja Programa. Standardi smještaja i usluga u pojedinim državama su različiti i nisu usporedivi.

 1. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE

9.1. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman, mjesto i tip prijevoznog sredstva, vrstu prehrane posebnih obilježja (veličina, orijentacija, opremljenost i sl.), prihvatit će smještaj, prijevoz i ostale usluge kako mu dodjeli davatelj usluge.
9.2. Organizator će nastojati udovoljiti zahtjevima Putnika koji želi promjenu dodijeljenog smještaja i u tom smislu će pregovarati s davateljem usluge, međutim ne snosi odgovornost ukoliko u tome iz bilo kojeg razloga ne uspije.

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

10.1. Za putovanja u pojedine zemlje postoji obveza cijepljenja, te je ugovaranjem Putovanja u te zemlje Putnik preuzeo obvezu cijepiti se i pridržavati drugih zdravstvenih propisa i uputa za takva Putovanja. Cijepljenje je obvezno i kada takva obveza prema propisima nastupi i nakon sklapanja Ugovora.
10.2. Ukoliko prema propisima Svjetske zdravstvene Organizacije, iz zdravstvenih razloga Putniku cijepljenje nije dopušteno, liječnička potvrda o tome nadomjestiti će potvrdu o cijepljenju.

 1. PUTNIKOVA PRTLJAGA

11.1. Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na carterskim letovima odnosno do 20 kg prtljage na redovnim zracnim linijama te na jedan paket prtljage u prtljažnom prostoru autobusa/vlaka i rucnu prtljagu do 5 kg.
11.2. Za svaki kg prtljage kojim se prekoračuje kilaža iz prethodnog stavka ovog članka, Putnik placa naknadu prema tarifama prijevoznika.
11.3. Bez obzira na dob, djeca su izjednačena u pravima s odraslim osobama u pogledu dozvoljene težine prtljage.
11.4. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za kradu prtljage ili dragocjenosti u hotelu i prijevoznim sredstvima i na ostalim mjestima za trajanja pružanja ugovorene usluge.

 1. PUTNO OSIGURANJE

12.1. U skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu organizator je dužan i obvezan prilikom rezervacije i uplate aranžmana ponuditi putniku i posebno osiguranje, tzv.„paket“ putnog osiguranja, a koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedice nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza ugovora. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, a čiji sastavni dio čine i ovi uvjeti putovanja putnik potvrđuje kako mu je „paket“ putnog osiguranja bio ponuđen i preporučen.
12.2. Putnik samostalno odlučuje o sklapanju ugovora o osiguranju za sebe i druge osobe za koje ugovara Putovanje.

 1. UVJETI I NAČINI PLAĆANJA

Kod prijave uplaćuje se 30% ukupne cijene putovanja, a preostalih 70% najkasnije 7 dana prije početka putovanja.

 

 1. JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

14.1. U slučaju stečaja organizatora putovanja, a radi naplate svoje tražbine putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje mogu se javiti u osiguravajuće društvo UNIQUA osiguranje, tel: 01/6323 691, u kojem je sklopljena polica osiguranja od opće odgovornosti i osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana br: 45-700246132,8 osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana.
14.2. Organizator će izdati Putniku potvrdu kojom se Putnika upućuje na osiguravatelja radi ostvarivanja prava obuhvaćenih osiguranjem iz prethodnog stavka članka.
14.3. Za ostvarivanja prava iz jamčevnog osiguranja Putnik je dužan priložiti dokaz o uplati cijene Putovanja.

 1. ODGOVORNOST PUTNIKA

15.1. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.
15.2. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri.
15.3. Putnik odgovara Organizatoru za štetu nastalu neispunjenjem svojih obveza te ne pridržavanjem kućnog reda. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nepažnjom prouzroči Organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge.
15.4. Putnik odgovara za štetu koju prouzroči iznošenjem neistina kojima povređuje čast i ugled Organizatora.

 1. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

16.2. Putnik je suglasan da mu Organizator može, do pisanog opoziva upućenog na e-mail adresu: nobis@nobis.hr, ili adresu sjedišta Organizatora, slati obavijesti informativnog karaktera, te promotivni materijal na kontakt adresu, e-mail adresu ili ga kontaktirati telefonom.

 1. POSTUPAK PO PRIGOVORU

17.1. U slučaju prigovora na nepotpuno ili neuredno izvršene usluge, Putnik je dužan prigovor bez odlaganja uputiti predstavniku Organizatora i/ili predstavniku davatelja usluge na licu mjesta u pisanom obliku. Organizator je dužan, ukoliko je moguće, nedostatke ukloniti na licu mjesta.
17.2. Ukoliko Organizator nije uklonio nedostatke, Putnik može u roku od 8 dana od završetka putovanja prigovor uz dokaz da je isti uputio neposredno predstavniku Oganizatora i/ili predstavniku davatelja usluge, uputiti Organizatoru.
17.3. Organizator neće uvažiti prigovor upućen nakon proteka roka iz prethodnog stavka, kao ni onaj koji je Putnik propustio uputiti bez odlaganja na licu mjesta, te je Organizatoru time uskratio mogućnost da otkloni razloge prigovora.

 1. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

18.1. Na ugovorni odnos između Organizatora i Putnika primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
18.2. Za slučaj spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. STUPANJE NA SNAGU

19.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.12.2014.